استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1سازگارانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmsazgaran@http://www.um.ac.ir/~msazgaran
2ساعی نعیمیمهدیعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.saei
3سبزواریام البنینعلوم شيميsabzevari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sabzevari
4سجادی بجستانیشوکتعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sajadi
5سرافرازیزدیعلیعلوم شيميasyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asarafraz
6سربیشه ئیمحسنعلوم فيزيكsarbishei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarbishei
7سرداریکامراندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsardari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sardari
8سرگلزائی نظام دوستعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيsargolzaie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sargolzaie
9سعادت فرزهرهدامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saadatfar
10سعیدینصرت الهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsaeedi
11سعیدیان طبسی بجستانیماشاءالهمهندسی مهندسي عمرانsaeedian.t.bhttp://www.um.ac.ir/~saeedian.t.b
12سورگیمحمدحسنعلوم شيميsoorgy@ferdowsi um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~soorgy
13سپیدنامقدرتمهندسی مهندسي كامپيوترsepidnam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sepidnam
14سیدیسیدمحمدعلوم شيميsmseyedi7@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~smseyedi
15سیفیحسام الدیندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميhaseifi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haseifi
16سیلانیان طوسیعلی اصغرادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~seilanian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده