استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1زارععطااللهعلوم ریاضیرياضي كاربرديatazare2003@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~zarea
2زارع مودیجمشیدمهندسی مهندسي برقntc_center@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-zare
3زردکانلوقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zardkanloo
4زمردیانرضاادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيzomorrode1@yahoo.com 123456http://www.um.ac.ir/~zomorrodian
5زمردیانمحمدجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zomorodian
6زنجانی زاده اعزازیهماادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيzandjani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zandjani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده