استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1رادمهرنازدامپزشکی پاتوبيولوژيrad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rad
2راشدمحصلمحمدحسنکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
3رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie
4رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
5رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
6رحمتیمیرعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.rahmati
7رحیمیمحمدفرهادعلوم فيزيكrahimif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimif
8رحیمی زادهمحمدعلوم شيميrahimizh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rahimizh
9رزاقیسیدایرجادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیاتmosk_razzaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razaghi
10رزقیغلامرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیreza_rezghi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rezghi
11رزم جوحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmjoo
12رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصادي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
13رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
14رضازاده باجگیراناذردختعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bajgiran
15رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian
16روحانیحمیدکشاورزیگیاهپزشکیhrouhai@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rouhani-h
17رونقیغلامحسینعلوم شيميronaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ronaghi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده