استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1رادمهرنازدامپزشکی پاتوبيولوژيrad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rad
2راشدمحصلمحمدحسنکشاورزیاگروتکنولوژیmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
3رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie
4رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
5رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی اقتصادfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
6رحمتیمیرعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.rahmati
7رحیمیمحمدفرهادعلوم فيزيكrahimif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimif
8رحیمی زادهمحمدعلوم شيميrahimizh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rahimizh
9رزاقیسیدایرجادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیاتmosk_razzaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razaghi
10رزقیغلامرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیreza_rezghi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rezghi
11رزم جوحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmjoo
12رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی اقتصاد(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
13رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
14رضازاده باجگیراناذردختعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bajgiran
15رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian
16روحانیحمیدکشاورزیگیاهپزشکیhrouhai@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rouhani-h
17رونقیغلامحسینعلوم شيميronaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ronaghi

مرور بر اساس فهرست الفبا