استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1خالصهبهرامعلوم فيزيكbkhaleseh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bkhaleseh
2خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
3خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
4خدیوی زندمحمد مهدیعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khadivi
5خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
6خزاعیحمیدرضاکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
7خزاعی فریدعلیادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيkhazaeefar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeefarid
8خسرویمحمودکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
9خلیلیفاطمهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fkhalili
10خواجویمهدیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khajavi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده