استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حائری زادهسیدعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيhaeri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haeri
2حائریان اردکانیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادahaerian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~haerian
3حاجبیمحمدمهندسی مهندسي مكانيكhadjebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hadjebi
4حاجی زاده صفارابوالفضلعلوم ریاضیریاضی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahsafar
5حاجی کاظمیحسنمهندسی مهندسي عمرانhkazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hkazemi
6حاصلی رادپرویزادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~haselirad
7حافظی مطلقعبدالعلیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيa.hafezihttp://www.um.ac.ir/~a_hafezi
8حبیبی نجفیمحمدباقرکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~habibi
9حدادخداپرستمحمدحسینکشاورزی علوم و صنايع غذاييkhodaparast@um.ac.ir =dr.m.haddad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khodaparast
10حسن آبادیحسینمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassana
11حسن نیااحمدعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassannia
12حسین زاده باجگیرانمحسنالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثmhbajgiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh
13حسینیسیدمحمودمهندسی مهندسي عمرانShossein@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shossein
14حسینیسیدمحمدباقرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosseinismb@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hossaini
15حسینیمحمدعلوم فيزيكsma_hosseini@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~seyedhosseini
16حسینیزاهدعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zahed
17حسینی شریفسیدعلیالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميpooyandish@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hsharif
18حسینی فاطمیآذرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيhfatemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hfatemi
19حسینی مدرسسیدحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-modares
20حق نیاغلامحسینکشاورزی خاکشناسیghaghnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaghnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده