استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جاویدیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیjavidi.hassan@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~javidi
2جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
3جباری آزادعلیعلوم فيزيكjabbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jabbari
4جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
5جلالیمهدیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثa.jalaly@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.jalaly
6جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
7جهانسوزایرانعلوم شيميiran-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iran-j
8جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
9جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
10جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan
11جوهرچیمحمدرضامنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريjoharchi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~joharchi

مرور بر اساس فهرست الفبا