استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابراهیمی نصرآبادیخسروعلوم زمين شناسيkhebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khebrahimi
2ابراهیمی پورمحمدعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mohammad68
3ابریشمیجلیلمهندسی مهندسي عمرانj-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-abrishami
4ابوهادیحسنادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهmr_abouhadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~abouhadi
5احمدپناهمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah
6احمدیانمحمدعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياahmadian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadian
7اختراعی طوسیحمیدمهندسی مهندسي مكانيكekhteraee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhteraee
8ارباب زوارمحمدحسینعلوم شيميarbab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~arbab
9ارقامیناصررضاعلوم ریاضی آمارarghami_nr@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~arghami
10اسفندیاری سبزواررجبعلیمهندسی مهندسي برقesfandiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esfandiari
11اسلمی نژادعلی اصغرکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aslaminejad
12اشتیاق حسینیحسینعلوم شيميheshtiagh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~heshtiagh
13اشرفعلیرضاعلوم فيزيكashali909@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-a
14اصغریان قنادیزدیرجبمهندسی مهندسي برقasghrian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghrian
15افتخارشاهرودیفریدونکشاورزی علوم داميeftekhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eftekhar
16افشارنژادزهراعلوم ریاضیرياضي كاربرديafshar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afshar
17الهیحسینادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elahi
18امام زادهسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثemamzadeh.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emamzadeh
19امامیمحمدرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميemami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emami
20امینیان حیدریزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیaminian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminian

مرور بر اساس فهرست الفبا