استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیعلوم ریاضی آمارazarnush@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azarnush
2آرشحسنعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arash
3آرشامیجوادکشاورزی علوم داميarshamijavad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arshjavad
4آزاداسدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~azad196
5آژیرالههعلوم فيزيكeajir@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eajir
6آیتیاسماعیلمهندسی مهندسي عمرانe_ayati@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e.ayati
7آیتیفرزانهعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.ayati

مرور بر اساس فهرست الفبا