استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیعلوم ریاضی آمارazarnush@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azarnush
2آرشحسنعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arash
3آرشامیجوادکشاورزی علوم داميarshamijavad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arshjavad
4آزاداسدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~azad196
5آژیرالههعلوم فيزيكeajir@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eajir
6آیتیاسماعیلمهندسی مهندسي عمرانe_ayati@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e.ayati
7آیتیفرزانهعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.ayati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده