استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آرشامیجوادکشاورزی علوم داميarshamijavad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arshjavad
2اسلمی نژادعلی اصغرکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aslaminejad
3افتخارشاهرودیفریدونکشاورزی علوم داميeftekhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eftekhar
4اکبرزادهمحمدرضاکشاورزیعلوم و مهندسی آبakbarzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akbarzad
5اینانلوشوکلومحمدکشاورزیعلوم و مهندسی آبinanlou_m@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~inanlou
6بازاریمحمدابراهیمکشاورزیعلوم و مهندسی آب(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.bazari
7بنایان اولمحمدکشاورزیاگروتکنولوژی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~banayan
8بهزادخلیلکشاورزی علوم و صنايع غذاييbehzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behzad
9تبرائیمحسنکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tabaraee
10جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
11جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
12حبیبی نجفیمحمدباقرکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~habibi
13حدادخداپرستمحمدحسینکشاورزی علوم و صنايع غذاييkhodaparast@um.ac.ir =dr.m.haddad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khodaparast
14حق نیاغلامحسینکشاورزی خاکشناسیghaghnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaghnia
15خزاعیحمیدرضاکشاورزیاگروتکنولوژیkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
16خسرویمحمودکشاورزیاگروتکنولوژیkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
17داوری نژادغلامحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزdavarynej@.um.ac.ir, davarygh@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~davarynej
18دهقانیان قطب ابادیسیاوشکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehghanian
19راشدمحصلمحمدحسنکشاورزیاگروتکنولوژیmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
20رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian

مرور بر اساس فهرست الفبا