استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آرشامیجوادکشاورزی علوم داميarshamijavad@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~arshjavad
2اسلمی نژادعلی اصغرکشاورزی علوم دامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~aslaminejad
3افتخارشاهرودیفریدونکشاورزی علوم داميeftekhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eftekhar
4اکبرزادهمحمدرضاکشاورزیعلوم مهندسی آبakbarzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akbarzad
5اینانلوشوکلومحمدکشاورزیعلوم مهندسی آبinanlou_m@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~inanlou
6بازاریمحمدابراهیمکشاورزیعلوم مهندسی آب(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.bazari
7بنایان اولمحمدکشاورزی زراعت واصلاح نباتات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~banayan
8بهزادخلیلکشاورزی علوم و صنايع غذاييbehzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behzad
9تبرائیمحسنکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tabaraee
10جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
11جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
12حبیبی نجفیمحمدباقرکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~habibi
13حدادخداپرستمحمدحسینکشاورزی علوم و صنايع غذاييkhodaparast@um.ac.ir =dr.m.haddad@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~khodaparast
14حق نیاغلامحسینکشاورزی خاکشناسیghaghnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaghnia
15خزاعیحمیدرضاکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
16خسرویمحمودکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
17داوری نژادغلامحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزdavarynej@.um.ac.ir, davarygh@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~davarynej
18دهقانیان قطب ابادیسیاوشکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehghanian
19راشدمحصلمحمدحسنکشاورزی زراعت واصلاح نباتاتmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
20رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده