استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آیتیاسماعیلمهندسی مهندسي عمرانe_ayati@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e.ayati
2ابریشمیجلیلمهندسی مهندسي عمرانj-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-abrishami
3اختراعی طوسیحمیدمهندسی مهندسي مكانيكekhteraee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhteraee
4اسفندیاری سبزواررجبعلیمهندسی مهندسي برقesfandiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esfandiari
5اصغریان قنادیزدیرجبمهندسی مهندسي برقasghrian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghrian
6انصاری اغول بیککورشمهندسی مهندسي برقansari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ansari
7ایرانیفریدونمهندسی مهندسي عمرانirani_fe@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~irani
8بلوری بزازمحمدحسینمهندسی مهندسي عمرانmbolooribb@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mbolouri
9بکائیانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكwww.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bokaeyan
10بیات مختاریعلیمهندسی مهندسي برقb_m_ali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~b_m_ali
11ترمه بافمحمد مهدیمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~termeh baf
12تنباکوچیرضامهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tanbakochi
13ثقه الاسلامیناصرمهندسی مهندسي شيميslami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naser
14حائریان اردکانیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادahaerian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~haerian
15حاجبیمحمدمهندسی مهندسي مكانيكhadjebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hadjebi
16حاجی کاظمیحسنمهندسی مهندسي عمرانhkazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hkazemi
17حسن آبادیحسینمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassana
18حسینیسیدمحمودمهندسی مهندسي عمرانShossein@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shossein
19دلداریحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhdeldari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hd
20زارع مودیجمشیدمهندسی مهندسي برقntc_center@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-zare

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده