استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آیتیاسماعیلمهندسی مهندسي عمرانe_ayati@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~e.ayati
2ابریشمیجلیلمهندسی مهندسي عمرانj-abrishami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~j-abrishami
3اختراعی طوسیحمیدمهندسی مهندسي مكانيكekhteraee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhteraee
4اسفندیاری سبزواررجبعلیمهندسی مهندسي برقesfandiari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~esfandiari
5اصغریان قنادیزدیرجبمهندسی مهندسي برقasghrian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghrian
6انصاری اغول بیککورشمهندسی مهندسي برقansari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ansari
7ایرانیفریدونمهندسی مهندسي عمرانirani_fe@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~irani
8بلوری بزازمحمدحسینمهندسی مهندسي عمرانmbolooribb@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mbolouri
9بکائیانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكwww.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bokaeyan
10بیات مختاریعلیمهندسی مهندسي برقb_m_ali@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~b_m_ali
11ترمه بافمحمد مهدیمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~termeh baf
12تنباکوچیرضامهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tanbakochi
13ثقه الاسلامیناصرمهندسی مهندسي شيميslami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naser
14جامی الاحمدیعبدالرحمانمهندسی مهندسي مكانيكjaami-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jaami-a
15حائریان اردکانیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادahaerian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~haerian
16حاجبیمحمدمهندسی مهندسي مكانيكhadjebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hadjebi
17حاجی کاظمیحسنمهندسی مهندسي عمرانhkazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hkazemi
18حسن آبادیحسینمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassana
19حسینیسیدمحمودمهندسی مهندسي عمرانShossein@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shossein
20دلداریحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhdeldari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hd

مرور بر اساس فهرست الفبا