استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیعلوم ریاضی آمارazarnush@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azarnush
2ارقامیناصررضاعلوم ریاضی آمارarghami_nr@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~arghami
3افشارنژادزهراعلوم ریاضیرياضي كاربرديafshar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afshar
4اورعی نامزدیسیدحسینعلوم ریاضیریاضی محضoraee27@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~oraee
5ببرحسینیمسعودعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbhosseini
6براتپورباجگیرانسیمیندختعلوم ریاضی آمارbaratpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baratpour
7بزرگ نیاابوالقاسمعلوم ریاضی آمارa.bozorgnia&khayyam.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bozorgnia
8تقی زاده کاخکیحسینعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaghizad@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghizad
9توتونیان مشهدفائزهعلوم ریاضیرياضي كاربرديtoutouni@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~toutouni
10حاجی زاده صفارابوالفضلعلوم ریاضیریاضی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahsafar
11رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
12زارععطااللهعلوم ریاضیرياضي كاربرديatazare2003@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~zarea
13ساعی نعیمیمهدیعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.saei
14صابری نجفیجعفرعلوم ریاضیرياضي كاربرديnajafi141@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~saberinajafi
15صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h
16صبورملکیمحمودعلوم ریاضیریاضی محضmsaboorm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msaboorm
17طارقیانحامدرضاعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaregian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taregian
18طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
19طوسیمحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mtoosi
20فراهیمحمدهادیعلوم ریاضیرياضي كاربرديfarahi@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~farahi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده