استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیعلوم ریاضی آمارazarnush@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azarnush
2ارقامیناصررضاعلوم ریاضی آمارarghami_nr@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~arghami
3افشارنژادزهراعلوم ریاضیرياضي كاربرديafshar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afshar
4اورعی نامزدیسیدحسینعلوم ریاضیریاضی محضoraee27@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~oraee
5ببرحسینیمسعودعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbhosseini
6براتپورباجگیرانسیمیندختعلوم ریاضی آمارbaratpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baratpour
7بزرگ نیاابوالقاسمعلوم ریاضی آمارa.bozorgnia&khayyam.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bozorgnia
8تقی زاده کاخکیحسینعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaghizad@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghizad
9توتونیان مشهدفائزهعلوم ریاضیرياضي كاربرديtoutouni@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~toutouni
10حاجی زاده صفارابوالفضلعلوم ریاضیریاضی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahsafar
11رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
12زارععطااللهعلوم ریاضیرياضي كاربرديatazare2003@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~zarea
13ساعی نعیمیمهدیعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.saei
14شاهکارغلامحسینعلوم ریاضی آمارshahkar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahkar
15صابری نجفیجعفرعلوم ریاضیرياضي كاربرديnajafi141@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~saberinajafi
16صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h
17صبورملکیمحمودعلوم ریاضیریاضی محضmsaboorm@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~msaboorm
18طارقیانحامدرضاعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaregian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taregian
19طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
20طوسیمحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mtoosi

مرور بر اساس فهرست الفبا