استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آرشحسنعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arash
2آژیرالههعلوم فيزيكeajir@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eajir
3آیتیفرزانهعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~f.ayati
4ابراهیمی نصرآبادیخسروعلوم زمين شناسيkhebrahimi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khebrahimi
5ارباب زوارمحمدحسینعلوم شيميarbab@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~arbab
6اشتیاق حسینیحسینعلوم شيميheshtiagh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~heshtiagh
7اشرفعلیرضاعلوم فيزيكashali909@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ashraf-a
8اکبرزادهمهری دختعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh
9ایزدی نجف آبادیرضاعلوم فيزيكizadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~izadi
10بحرالعلوممحمودعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bahrololoom
11برید فاتحینصرت الهعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi
12بشرویهمنیژهعلوم زيست شناسيboshroye@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~boshroye
13بهنام ده کردیمحبوبهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehkordy
14بوسعیدیفاطمهعلوم شيميbosaidi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bosaidi
15بکاولیمهدیعلوم شيميmbakavoli@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbakavoli
16بیات مختاریپریرخعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayat-m
17تجبرناصرعلوم فيزيكtajabor@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tajabor
18ترحمیسیدمصطفیعلوم زيست شناسيmustafa_ta@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tarahomi
19تقوی رضوی زادهسیدهاشمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~taghavi-r
20تولائیزهراعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavallaii

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده