استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حافظی مطلقعبدالعلیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيa.hafezihttp://www.um.ac.ir/~a_hafezi
2حسن نیااحمدعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassannia
3دقیقه رضائیسعیدعلوم ورزشیرفتار حرکتیsdrezaie@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~daghigh
4رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
5زردکانلوقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zardkanloo
6شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
7صفاریسیدحسینعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيsaffari @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saffari
8غیرتیمحمدصادقعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيssamavy@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~gheirati
9معرفتیاکبرعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmarefati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~marefati

مرور بر اساس فهرست الفبا