استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حافظی مطلقعبدالعلیعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيa.hafezihttp://www.um.ac.ir/~a_hafezi
2حسن نیااحمدعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hassannia
3دقیقه رضائیسعیدعلوم ورزشیرفتار حرکتیsdrezaie@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~daghigh
4رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
5زردکانلوقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zardkanloo
6شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
7صفاریسیدحسینعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيsaffari @ um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~saffari
8غیرتیمحمدصادقعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيssamavy@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~gheirati
9معرفتیاکبرعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشيmarefati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~marefati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده