استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آزاداسدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~azad196
2ابراهیمی پورمحمدعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mohammad68
3امینیان حیدریزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيaminian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminian
4اکرمیمهینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~akrami
5باقریرجبعلیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيra_bagheri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~r_bagheri
6بذرافشان مقدممجتبیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيbazrafshan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bazrafshan
7برادران رفیعیعلی محمدعلوم تربیتی و روانشناسیمشترک - علوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bradaran
8تقویسیدعلیرضاعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيtaghavi2020.DR@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~s.taghavi
9جاویدیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیjavidi.hassan@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~javidi
10حسینیزاهدعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zahed
11خدیوی زندمحمد مهدیعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khadivi
12دانشوریعبدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~daneshvari
13داورپناهمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~davarpanah
14دستغیبنورالساداتعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsadat
15دیانیمحمدحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیdaneshvarz85@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dayani
16رزقیغلامرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربيتيreza_rezghi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rezghi
17طالبیان شریفجعفرعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسيtalebian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~talebian
18فتاحیسیدرحمت الهعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیfattahi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~fattahi
19قادریعلی رضاعلوم تربیتی و روانشناسی روانشناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi
20مجذوب صفاعباسعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~majzoob

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده