استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینی مدرسسیدحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-modares
2رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی اقتصادfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
3رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی اقتصاد(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
4صلاحیجاویدعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j-salahi
5قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
6مرتضویسعیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmortazavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi
7مقدس زاده بزازباقرعلوم اداری و اقتصادیمدیریت(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~moghaddaszadeh
8موحدیانسیدمجیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmajid_movahhedianhttp://www.um.ac.ir/~movahedian
9مولویمحمودعلوم اداری و اقتصادی حقوقmowlavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mowlavi
10میری موسویسید امیرعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaa-mosavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aa-mosavi
11ناظمیشمس الدینعلوم اداری و اقتصادیمدیریتnazemi_shm@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nazemi_shm
12نیک زادحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hnikzad
13هرویمحمد جوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداريmj.heravi2014@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~mj-heravi
14کاظمیمهین دختعلوم اداری و اقتصادی اقتصادmd-kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~md-kazemi

مرور بر اساس فهرست الفبا