استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1حسینی مدرسسیدحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~h-modares
2رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
3رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصادي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
4صلاحیجاویدعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j-salahi
5قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
6مرتضویسعیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmortazavi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mortazavi
7مقدس زاده بزازباقرعلوم اداری و اقتصادیمدیریت(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~moghaddaszadeh
8موحدیانسیدمجیدعلوم اداری و اقتصادیمدیریتmajid_movahhedianhttp://www.um.ac.ir/~movahedian
9ناظمیشمس الدینعلوم اداری و اقتصادیمدیریتnazemi_shm@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nazemi_shm
10نیک زادحسینعلوم اداری و اقتصادی حقوق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hnikzad
11هرویمحمد جوادعلوم اداری و اقتصادی حسابداري(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mj-heravi
12کاظمیمهین دختعلوم اداری و اقتصادی علوم اقتصاديmd-kazemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~md-kazemi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده