استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابوهادیحسنادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهmr_abouhadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~abouhadi
2احمدپناهمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah
3احمدیانمحمدعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياahmadian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadian
4الهیحسینادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elahi
5بهروانحسینادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيbehravan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behravan
6بیات مختاریمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari
7جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
8جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسیjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
9جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan
10حائری زادهسیدعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيhaeri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haeri
11حاصلی رادپرویزادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~haselirad
12حسینیسیدمحمدباقرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosseinismb@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hossaini
13حسینی فاطمیآذرادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیhfatemi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hfatemi
14حیدری بیگوندداریوشادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bigvand
15خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
16خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
17خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
18خزاعی فریدعلیادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhazaeefar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeefarid
19ذات علیانغلامرضاادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zatolyan
20رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie

مرور بر اساس فهرست الفبا