استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1ابوهادیحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهmr_abouhadi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~abouhadi
2احمدپناهمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah
3احمدیانمحمدعلیادبیات و علوم انسانی جغرافياahmadian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ahmadian
4الهیحسینادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elahi
5بهروانحسینادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيbehravan@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behravan
6بیات مختاریمنوچهرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bayatmokhtari
7جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
8جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسي همگانيjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
9جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan
10حائری زادهسیدعلیادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيhaeri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haeri
11حاصلی رادپرویزادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~haselirad
12حسینیسیدمحمدباقرادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربيhosseinismb@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hossaini
13حیدری بیگوندداریوشادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bigvand
14خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسيkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
15خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات انگليسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
16خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
17ذات علیانغلامرضاادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zatolyan
18رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie
19رزاقیسیدایرجادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیاتmosk_razzaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razaghi
20رزم جوحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmjoo

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده