استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1امام زادهسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثemamzadeh.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emamzadeh
2جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
3حسین زاده باجگیرانمحسنالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثmhbajgiran@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh
4سرگلزائی نظام دوستعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيsargolzaie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sargolzaie
5سعیدینصرت الهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsaeedi
6صانعی مهریمیرزا مهدیالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~msaneie
7عبداللهی نژادکریمالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k
8فیاض صابریعزیزالهالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fsaberi
9مشائیمحمد رضاالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلاميmashaee-n@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mashshaei
10منصوری مقدمهادیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~hmansoori
11موسویسیدرضاالهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیmosavi-r@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mosavi-r
12میلانی نژادفریدونعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~milaninejad
13واعظمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديث(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~vaez
14یزدی مطلقمحمودالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yazdi-m

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده