استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
161سپیدنامقدرتمهندسی مهندسي كامپيوترsepidnam@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sepidnam
162سیدیسیدمحمدعلوم شيميsmseyedi7@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~smseyedi
163سیفیحسام الدیندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميhaseifi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~haseifi
164سیلانیان طوسیعلی اصغرادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~seilanian
165شاه طهماسبیناصرعلوم فيزيكnasser@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nasser
166شاهرخیفتح الهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~rakhsh
167شاهسوندیشهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیshohreh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shohreh
168شاهکارغلامحسینعلوم ریاضی آمارshahkar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahkar
169شاکریمحسنکشاورزیمهندسی بیوسیستمshakeri_mohsen@yahoo.cohttp://www.um.ac.ir/~shakeri
170شایاناسماعیلمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shayan
171شجاع طاهریجعفرعلوم فيزيكjshoja@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-shoja
172شخص امام پورجلالعلوم شيميjemampour@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~emampoor
173شریعتیعشرتعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shariati
174شریفعلیکشاورزی علوم و صنايع غذاييsharif-a @ ferdowsi.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sharif-a
175شریفیمحمدباقرمهندسی مهندسي عمرانmbsharif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mbsharif
176شکورزاده بلوریابراهیمادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shakoorzadeh
177شیرازیمحمدتقیمهندسی مهندسي برق(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mt-shirazi
178صابری نجفیجعفرعلوم ریاضیرياضي كاربرديnajafi141@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~saberinajafi
179صادقیسلیمانادبیات و علوم انسانی جغرافياsadeghi-s133sahttp://www.um.ac.ir/~sadeghi-s
180صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h

مرور بر اساس فهرست الفبا