استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیعلوم ریاضی آمارazarnush@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~azarnush
2ارقامیناصررضاعلوم ریاضی آمارarghami_nr@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~arghami
3براتپورباجگیرانسیمیندختعلوم ریاضی آمارbaratpour@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~baratpour
4بزرگ نیاابوالقاسمعلوم ریاضی آمارa.bozorgnia&khayyam.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bozorgnia
5شاهکارغلامحسینعلوم ریاضی آمارshahkar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~shahkar
6صادقیحسنعلوم ریاضی آمارH54594@hotmail.comhttp://www.um.ac.ir/~sadeghi.h
7طباطبائی مشهدیسیدمحمدمهدیعلوم ریاضی آمارtabatabaey@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tabatabaey
8مشکانیعلیعلوم ریاضی آمارmeshkani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~meshkani
9نیرومندحسینعلیعلوم ریاضی آمارNirumand@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nirumand
10حائریان اردکانیعلیمهندسی مهندسي متالورژي و موادahaerian@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~haerian
11یوسف ثانیسیدمحمدرضامهندسی مهندسي متالورژي و موادsani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sani
12اختراعی طوسیحمیدمهندسی مهندسي مكانيكekhteraee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ekhteraee
13بکائیانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكwww.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bokaeyan
14تنباکوچیرضامهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tanbakochi
15جامی الاحمدیعبدالرحمانمهندسی مهندسي مكانيكjaami-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jaami-a
16حاجبیمحمدمهندسی مهندسي مكانيكhadjebi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~hadjebi
17سازگارانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmsazgaran@http://www.um.ac.ir/~msazgaran
18صامعیمحمدرضامهندسی مهندسي مكانيكmrsamei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~mrsamei
19فاضلیسید کاظممهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~k-fazeli
20قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani

مرور بر اساس فهرست الفبا