استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1یوسفی سیگاریمنوچهرمهندسی مهندسي عمران(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sigari
2یوسف ثانیسیدمحمدرضامهندسی مهندسي متالورژي و موادsani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sani
3یغماییفرنوشکشاورزیگیاهپزشکیyaghmaee@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~yaghmaee
4یغمائیجواد (شهپر)علوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yaghmaii
5یزدی مطلقمحمودالهیات و معارف اسلامی فلسفه و حكمت اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~yazdi-m
6یزدان بخشمحمدعلوم شيميmyazdan@.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~myazdan
7یازرلومحمدعلیعلوم زمين شناسيmyazarlou@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ya326
8گودرزیجعفرعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~j.goodarzi
9گودرزیاسمعیلکشاورزی علوم و صنايع غذايي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~godarzi-a
10گلیانابوالقاسمکشاورزی علوم داميgolian-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golian-a
11گلکارحمزه ئی یزدمریمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیmgolkar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~golkar
12کوهی فایق دهکردیرحیمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kohi
13کوهستانیحسینعلیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیkohestani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kouhestani
14کهرممحسنمهندسی مهندسي مكانيكmohsen.kahrom@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~mkahrom
15کنعانی کاس احمدانیمسعودعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~kanani
16کمپانیاحمدعلوم فيزيكkompany@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kompany
17کلیدریغلامعلیدامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميkalidari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~kalidari
18کشمیریسیدحسینمهندسی مهندسي برقkeshmiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~keshmiri
19کریم پورمحمدحسنعلوم زمين شناسيmhkarimpour@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~karimpur
20کرایه چیاناصغرعلوم ریاضیرياضي كاربرديkrachian@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~krachian

مرور بر اساس فهرست الفبا