اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 گلکارحمزه ئی یزد  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  mgolkar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golkar/
 گودرزی  اسمعیل  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  godarzi-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~godarzi-a/
 گودرزی  جعفر  دانشكده علوم   فيزيك  j goodarzi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.goodarzi/