اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 واعظ  محمد  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  vaez ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaez/
 وثوقی  افضل  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  vosoghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vosoghi/
 وحیدیان کامیاد  علی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  avkamyad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~vahidian/
 وحیدیان کامیار  تقی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  t vahidian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~t.vahidian/
 ولایتی  سعداله  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  svelayati57 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~velayati/