اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 نارنجانی  آدینه محمد  علوم ریاضی  ریاضی محض  naranjani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naranjani/
 ناصح  محمد مهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  mmnaseh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmnaseh/
 ناصری پور یزدی  محمدتقی  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  naseri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naseri/
 ناظری  علیرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  nazer ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nazer/
 ناظمی  شمس الدین  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  nazemi_shm um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nazemi_shm/
 نجفی  مهدی  علوم   زمين شناسي  mnadjafi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnadjafi/
 نصرت  فاطمه (شهلا)  علوم   شيمي  nosrat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nosrat/
 نصیری مقدم  حسن  کشاورزی   علوم دامي  hnassirim gmail com  http://www.um.ac.ir/~yashar/
 نظری هاشمی  سیدمحمد  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  hnazarim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnazarim/
 نقوی  نقیب  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  naghavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghavi/
 نقیبی  سیدابوالقاسم  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  naghibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibi/
 نگارش  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  negaremo  http://www.um.ac.ir/~negaremo/
 نورائی  سید جواد  علوم   فيزيك  nooraeej yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nooraee/
 نوروزی  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  nouroozi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nouroozi/
 نوعی باغبان  سیدحسین  مهندسی   مهندسي شيمي  noie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~noie/
 نیازی  یونس  مهندسی   مهندسي عمران  y_niazi1331 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~y-niazi/
 نیرومند  حسینعلی  علوم ریاضی   آمار  Nirumand math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nirumand/
 نیک زاد  حسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  hnikzad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnikzad/
 نیکنام  اسداله  علوم ریاضی  ریاضی محض  dassamankin yahoo co uk ,niknam math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~niknam/