اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قادری  علی رضا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  a-ghaderi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi/
 قاسم زاده  زهراملقب به فرشته  علوم   زيست شناسي  ghasemzd um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghasemzd/
 قاضی خانی  محسن  مهندسی   مهندسي مكانيك  m_ghazikhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ghazikhani/
 قانع  محمد‌رضا  مهندسی   مهندسي عمران  mrghaneh gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghaneh/
 قدیری مقدم  ابوالفضل  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  aghadiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghadiri/
 قربانی نژاد  طاهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  t-ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~t-ghorbani/
 قریش الحسینی  جواد  علوم   زيست شناسي  jghorashi science1 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghorashi/
 قزلی  غلامرضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ghezeli  http://www.um.ac.ir/~ghezeli/
 قنبری  جمشید  علوم   فيزيك  ghanbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanbari/
 قندهاریان  بهروز  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  behrooz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behrooz/