اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ظریف آهوبره  محمدحسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  zarif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarif/
 ظریف فیروزعسگری  منوچهر  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  m-zarif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-zarif/