اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 زارع  عطاالله  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  atazare2003 yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~zarea/
 زارع مودی  جمشید  مهندسی   مهندسي برق  ntc_center yahoo com  http://www.um.ac.ir/~j-zare/
 زردکانلو  قاسم  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  zardkanloo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zardkanloo/
 زمردیان  رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  zomorrode1 yahoo com 123456  http://www.um.ac.ir/~zomorrodian/
 زمردیان  محمدجعفر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  zomorodian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorodian/
 زنجانی زاده اعزازی  هما  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  zandjani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zandjani/