اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خالصه  بهرام  علوم   فيزيك  bkhaleseh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bkhaleseh/
 خاوری  غلامحسن  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  khavari  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khavari/
 خدیوی زند  محمد مهدی  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  khadivi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khadivi/
 خزاعی  حمیدرضا  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  h khazaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.khazaie/
 خزاعی  نیره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  ladan khazai gmail com  http://www.um.ac.ir/~l.khazai/
 خسروی  محمود  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  khosravi_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khosravi_m/
 خلیلی  فاطمه  علوم   شيمي  fkhalili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fkhalili/
 خواجوی  مهدی  علوم   فيزيك  khajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khajavi/