اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 31

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیمی پور  محمد  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  mohammad68 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammad68/
 ابراهیمی نصرآبادی  خسرو  علوم   زمين شناسي  khebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khebrahimi/
 ابریشمی  جلیل  مهندسی   مهندسي عمران  j-abrishami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-abrishami/
 ابوهادی  حسن  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mr_abouhadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~abouhadi/
 احمدپناه  منوچهر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ahmadpanah ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadpanah/
 احمدیان  محمدعلی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ahmadian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadian/
 اختراعی طوسی  حمید  مهندسی   مهندسي مكانيك  ekhteraee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhteraee/
 ارباب زوار  محمدحسین  علوم   شيمي  arbab um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arbab/
 ارقامی  ناصررضا  علوم ریاضی   آمار  arghami_nr yahoo com  http://www.um.ac.ir/~arghami/
 اسفندیاری سبزوار  رجبعلی  مهندسی   مهندسي برق  esfandiari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esfandiari/
 اسلمی نژاد  علی اصغر  کشاورزی   علوم دامي  aslaminejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aslaminejad/
 اشتیاق حسینی  حسین  علوم   شيمي  heshtiagh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshtiagh/
 اشرف  علیرضا  علوم   فيزيك  ashali909 gmail com  http://www.um.ac.ir/~ashraf-a/
 اصغریان قنادیزدی  رجب  مهندسی   مهندسي برق  asghrian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghrian/
 افتخارشاهرودی  فریدون  کشاورزی   علوم دامي  eftekhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eftekhar/
 افشارنژاد  زهرا  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  afshar math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afshar/
 اکبرزاده  مهری دخت  علوم   زيست شناسي  m-akbarzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh/
 اکبرزاده  محمدرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  akbarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbarzad/
 اکرمی  مهین  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  akrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami/
 الهی  حسین  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  elahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elahi/
 امام زاده  سیدمحمد  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  emamzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emamzadeh/
 امامی  محمدرضا  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  emami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emami/
 امینیان حیدری  زهره  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  aminian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminian/
 انصاری اغول بیک  کورش  مهندسی   مهندسي برق  ansari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ansari/
 اورعی نامزدی  سیدحسین  علوم ریاضی  ریاضی محض  oraee27 gmail com  http://www.um.ac.ir/~oraee/
 ایرانی  فریدون  مهندسی   مهندسي عمران  irani_fe yahoo com  http://www.um.ac.ir/~irani/
 ایزدی نجف آبادی  رضا  علوم   فيزيك  izadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadi/
 اینانلوشوکلو  محمد  کشاورزی  علوم مهندسی آب  inanlou_m yahoo com  http://www.um.ac.ir/~inanlou/