اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 117

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 طاهری  پریسا  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  p-taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~p-taheri/
 طباطبائی یزدی  فریده  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  tabatabai um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabai/
 طبسی زاده  محمد  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  tabasizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabasizadeh/
 طریقی  سعید  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  starighi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~starighi/
 طهماسبی  عبدالمنصور  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  a tahmasbi lycos com  http://www.um.ac.ir/~tahmasebi/
 طهمورث پور  مجتبی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  m_tahmoorespur yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tahmoores/
 عابدی  بهرام  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  abedy um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abedy/
 عباسپور فرد  محمدحسین  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  abaspour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abaspour/
 عدالتیان دوم  محمدرضا  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  edalatian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~edalatian/
 عزیزی ارانی  مجید  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  Azizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azizi/
 فارسی  محمد  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mohfarsi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~farsi/
 فتوت  امیر  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  afotovat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afotovat/
 فرهوش  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  rfarhoosh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rfarhoosh/
 فریدحسینی  علیرضا  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  farid-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farid-h/
 فکرت  لیدا  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  fekrat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fekrat/
 قربانی  محمد  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghorbani/
 قربانی  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  reza-ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~reza-ghorbani/
 قنبری  علی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  ghambari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghambari/
 قهرمان  بیژن  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  bijangh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijangh/
 کاظمی  فاطمه  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  fatemeh kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fatemeh.kazemi/
 کافی  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  m kafi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.kafi/
 کرباسی  علی رضا  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  karbasi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karbasi/
 کرمانشاهی  حسن  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  kermansh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kermansh/
 کریمی برنگ  جواد  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  jkb um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jkb/
 کریمی کارویه  علیرضا  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  karimi-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karimi-a/
 کوچکی  علیرضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  akooch um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akooch/
 کوچکی  آرش  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  koocheki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~koocheki/
 کهنسال  محمدرضا  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  kohansal ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kohansal/
 گلدانی  مرتضی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  morteza_goldani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~goldani/
 گلزاریان  محمودرضا  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mahmood golzarian gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.golzarian/