اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 151 تا 174 : از مجموع 174

 «   1   2   3   4   5   6   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مقیمی  سحر  مهندسی   مهندسي برق  s moghimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.moghimi/
 ملازاده بیدختی  سحر  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  mollazadeh b ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mollazadeh.b/
 ملک زاده  امیر  مهندسی   مهندسي مكانيك  a malek zadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.malek zadeh/
 منصفی  رضا  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  monsefi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~monsefi/
 منفرد  محمد  مهندسی   مهندسي برق  m monfared um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.monfared/
 موسوی  سیدمحمود  مهندسی   مهندسي شيمي  mmousavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmousavi/
 مه پیکر  محمدرضا  مهندسی   مهندسي مكانيك  mahpeymr um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahpeymr/
 مهاجرزاده  امیرحسین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  mohajerzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohajerzadeh/
 میرجلیلی  مصطفی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  mirjalili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirjalili/
 میمندی نژاد  محمد  مهندسی   مهندسي برق  maymandi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maymandi/
 نشاطی  محمدحسن  مهندسی   مهندسي برق  neshat ieee org  http://www.um.ac.ir/~neshat/
 نقابی  حسین  مهندسی  مهندسی صنایع  h neghabi 64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~hosseinneghabi/
 نقوی  نادیا  مهندسی   مهندسي برق  n naghavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.naghavi/
 نقیب زاده  محمود  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  naghibzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibzadeh/
 نقیبی سیستانی  محمدباقر  مهندسی   مهندسي برق  naghib yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mb-naghibi/
 نوری  حمید  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hnoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnoori/
 نوری بایگی  مصطفی  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  nouribaygi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nouribaygi/
 نوعی باغبان  سیدمصطفی  مهندسی   مهندسي شيمي  nowee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nowee/
 نیازمند  حمید  مهندسی   مهندسي مكانيك  hniazmand yahoo com  http://www.um.ac.ir/~niazmand/
 واحدیان مظلوم  عابدین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  vahedian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahedian/
 وحدتی خاکی  جلیل  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  vahdati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahdati/
 هراتی  احد  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  a harati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.harati/
 یساری  الهام  مهندسی   مهندسي شيمي  elhamyasari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elhamyasari/
 یغمائی مقدم  محمدحسین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hyaghmae um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hyaghmae/