اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 47 : از مجموع 47

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عفتی  سهراب  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/
 علم الهدائی  سیدحسن  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  alamolhodaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~alam/
 عمادی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  emadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emadi/
 فشندی  معصومه  دانشكده علوم رياضي   آمار  fashandi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fashandi/
 فکور  وحید  دانشكده علوم رياضي   آمار  fakoor math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakoor/
 قانع استادقاسمی  فاطمه - هلن  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  ghane math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~htina/
 قربانی  اصغر  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  aghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghorbani/
 قنبری  رضا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rghanbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rghanbari/
 کامل میر مصطفائی  سیدعلیرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mirmostafaee gmail com  http://www.um.ac.ir/~mirmostafaei/
 کامیابی گل  رجبعلی  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  kamyabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabi/
 کیوان فر  سعید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  skayvanf yahoo com  http://www.um.ac.ir/~skayvanf/
 گچ پزان  مرتضی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  gachpazan math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gachpazan/
 محتشمی برزادران  غلامرضا  دانشكده علوم رياضي   آمار  grmohtashami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~grmohtashami/
 مشایخی فرد  بهروز  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  bmashf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bmashf/
 میر ابراهیمی پازیکوئی  بی بی هانیه  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  h_mirebrahimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_mirebrahimi/
 میرزا وزیری  مجید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mirzavaziri gmail com  http://www.um.ac.ir/~mirzavaziri/
 نجفی  حامد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  h najafi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.najafi/