اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 75

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 سیفی  احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  spring05 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spring05/
 سینائی  وحید  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  sinaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sinaee/
 شفیعی سردشت  جعفر  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  j shafiee gmail com  http://www.um.ac.ir/~jshafiee/
 شیرازی  علی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a-shirazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-shirazi/
 صالح نیا  نرگس  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  n salehnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.salehnia/
 صالحی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mahdi_salehi54 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mehdi.salehi/
 صباحی  احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  sabahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sabahi/
 عابدی  محمد  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  dr m abedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dr.m.abedi/
 عباس زاده  محمدرضا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  abbas33 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbas33/
 فاطمی نژاد  سید احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  ahmad_fatemi2006 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a.fatemi/
 فراحی  محمدمهدی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  mfarahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhdfarahi/
 فکور ثقیه  امیر محمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  amf ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~amf/
 فلاحی  محمدعلی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mfalahi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~falahi/
 فیضی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  feizi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~feizi/
 قبانچی  حسام  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  hesam_ghapanchi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ghapanchi/
 قبولی درافشان  سیدمحمدمهدی  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  ghaboli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaboli/
 قوامی  هادی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  ghavam_h yahoo com  http://www.um.ac.ir/~qavami_h/
 کاردان  بهزاد  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  bkpsig gmail com  http://www.um.ac.ir/~kardan/
 کاظمی  مهین دخت  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  md-kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~md-kazemi/
 کاظمی  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  kazemi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazemi/
 کریم زاده  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  karimzadehmostafa yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.karimzadeh/
 کفاش پور  آذر  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  kafashpor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kafashpor/
 لاری دشت بیاض  محمود  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  m lari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.lari/
 لطفعلی پور  محمدرضا  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  lotfalipour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lotfalipour/
 لطفی  عباسعلی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  a-lotfi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-lotfi/
 لطیفیان  احمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  lat876 yahoo com          latifian  um  ac  ir  http://www.um.ac.ir/~latifian/
 لگزیان  محمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  m-lagzian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-lagzian/
 محسنی  سعید  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  s-mohseni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-mohseni/
 مرادی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mhd_moradi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhd_moradi/
 مصطفوی  سیدمهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mostafavimahdi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mostafavi/