اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 102

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 غضنفری  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 فارسیان  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  farsian_mr yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~farsian/
 فتوحی رودمعجنی  محمود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  fotoohirud gmail com  http://www.um.ac.ir/~fotoohirud/
 فولادیان  مجید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  fouladiyan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fouladiyan/
 قائمی  فرزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghaemi-f ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f/
 قاسمی  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  magh30 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~magh30/
 قاسمی خوزانی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khozani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khozani/
 قاضی زاده  خلیل  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghazizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghazizadeh/
 قبانچی  ضرغام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghabanchi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghabanchi/
 قبول  احسان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ehsan ghabool gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghabool/
 قربان صباغ  محمودرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  mrg sabbagh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh/
 قندهاریون  عذرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghandeharioon ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandeharioon/
 قنسولی  بهزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghonsooly ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghonsooly/
 قوام  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghavam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghavam/
 کامیابی گل  عطیه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  kamyabigol um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabigol/
 کرمانی  مهدی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  m-kermani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kermani/
 گیلانی  نجم الدین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  gilani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gilani/
 مجدی  علی اکبر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  majdi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majdi/
 محسنی  بلاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  bl_mohseni yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohseni/
 محسنی رودپشتی  ندا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  nedamohseni ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nedamohseni/
 مرتضائی  سیدجواد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  gmortezaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gmortezaie/
 مزاری  نگار  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  Negarmazari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~negarmazari/
 مسلمی  مجید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  maj_moslemi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~moslemi/
 مصطفوی گرو  حسینعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات روسي  mostafavigero yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hmostafavi/
 مظلوم خراسانی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  mmkhorasani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmkhorasani/
 مفیدی  عباس  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  abbasmofidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbasmofidi/
 مقدم متقی  امیر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  a moghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.moghaddam/
 موذن زاده  زینب  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات روسي  moazen ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moazen/
 مهدوی  محمدجواد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mahdavijavad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mahdavy/
 مهردادیان  علی محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  mehrdadian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehrdadian/