اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 106

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خزاعی فرید  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  khazaeefar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~khazaeefarid/
 خوارزمی  امید علی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kharazmi/
 خوش سلیقه  مسعود  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  khoshsaligheh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshsaligheh/
 دوستان  رضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  doostan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doostan/
 ذوقی برزشی  علی اصغر  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  zoghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zoghi/
 رادمرد  عبداله  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  abdradmard yahoo com  http://www.um.ac.ir/~radmard/
 رجائی  سیدجلال  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  rejaei-sj ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rejaei-sj/
 رهنماء  محمدرحیم  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  rahnama2002 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahnama/
 زرقانی  سیدهادی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  h-zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-zarghani/
 زرقانی  سیدمهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarghani/
 زرین  آذر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  zarrin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarrin/
 زنده بودی  مهران  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mehran zen  http://www.um.ac.ir/~mehranzen/
 ساکت  سلمان  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  saket_salman yahoo com  http://www.um.ac.ir/~saket/
 سجاسی قیداری  حمداله  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ssojasi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ssojasi/
 سرافرازی  عباس  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  absarafrazi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ab.sarafrazi/
 سیدی  وحیده  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  vahide sayedi gmail com, vsayedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vsayedi/
 سیدی  سیدحسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  seyedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seyedi/
 شایان  حمید  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  shayan34 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shayan34/
 شریفی  شهلا  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  shahlasharifi hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sh-sharifi/
 شهریاری احمدی  حسام الدین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  h shahriari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.shahriari/
 شیبانیان  مریم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  sheibanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sheibanian/
 صادقلو  طاهره  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  tsadeghloo yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tsadeghloo/
 صالحی نیا  مریم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  m salehinia  http://www.um.ac.ir/~m.salehinia/
 صدیق اورعی  غلامرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  sedighouraee um ac ir, sedighouraee googlemail com  http://www.um.ac.ir/~sedoura/
 صدیقی  کلثوم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  seddighi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seddighi/
 طالب زاده شوشتری  عباس  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  SHOSHTARIaum0ac0ir  http://www.um.ac.ir/~shoshtari/
 عباسی  جواد  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  abbasiiran yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbasi/
 عبدالهی  حسن  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  hsnabdollahi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~abd/
 عرب  عباس  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  negarsh44 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~darab/
 عزیزیان  مریم  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  maryamazizian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maryamazizian/