اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 پارسا  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  parsa um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parsa/
 پاکیزه  مجید  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  pakizeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pakizeh/
 پایدار  صمد  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  samadpaydar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~s-paydar/
 پرویزی  محسن  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  parvizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parvizi/
 پرهام  عباس  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  parham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~parham/
 پریز  ناصر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  n-pariz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n-pariz/
 پسندیده فرد  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mpfard um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mpfard/
 پسندیده فرد  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  fard_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fard_m/
 پناهی  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  mehdi panahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehdi.panahi/
 پورافشاری چنار  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  pourafshari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourafshari/
 پورایوبی  مهرداد  دانشكده علوم   شيمي  pourayoubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourayoubi/
 پورخالقی چترودی  مهدخت  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mahdokhtpourkhaleghi gmail com  http://www.um.ac.ir/~dandelion/
 پوررضا  حمیدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hpourreza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hpourreza/
 پورسلیمی  مجتبی  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  poursalimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~poursalimi/
 پورمقدم  پیمان  دانشكده علوم   زمين شناسي  ppmoghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ppmoghaddam/
 پویا  علیرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  alirezapooya gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezapooya/
 پهلوان نژاد  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  rezapahlavan5 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~pahlavan/
 پیرانی اسگوئی  عاطفه  دانشكده علوم   زيست شناسي  apirani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~apirani/
 پیرایش  محمدعلی  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  pirayesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pirayesh/
 پیروزفر  سهیلا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  spirouzfar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spirouzfar/
 پیروی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ali_peiravi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~peiravi/
 پیش قدم  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  pishghadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pishghadam/