اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 45

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قائمی  فرزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghaemi-f ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f/
 قائمی  فرزین  دانشكده علوم   زمين شناسي  fghaemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fghaemi/
 قائمی بافقی  عباس  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ghaemib ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemib/
 قادری  عباس  دانشكده علوم   زمين شناسي  aghaderi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghaderi/
 قاسم زاده  زهراملقب به فرشته  دانشكده علوم   زيست شناسي  ghasemzd um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghasemzd/
 قاسمی  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  magh30 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~magh30/
 قاسمی خوزانی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khozani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khozani/
 قاضی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  rghazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rghazi/
 قاضی خانی  محسن  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  m_ghazikhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ghazikhani/
 قاضی زاده  خلیل  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghazizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghazizadeh/
 قانع استادقاسمی  فاطمه - هلن  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  ghane math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~htina/
 قبانچی  حسام  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  hesam_ghapanchi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ghapanchi/
 قبانچی  ضرغام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghabanchi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghabanchi/
 قبول  احسان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ehsan ghabool gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghabool/
 قبولی درافشان  سیدمحمدمهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  ghaboli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaboli/
 قبولی درافشان  سیدمحمدهادی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  h ghaboli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ghaboli/
 قبولی درافشان  سیدمحمدتقی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  ghabooli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghabooli/
 قدرتی آزادی  حمیده  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  ghodrati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghodrati/
 قدسی محمود زاده  احمد  دانشكده علوم   فيزيك  ahmad ipm ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghodsi/
 قرائی  فیاض  دانشكده الهيات شهيد مطهري   اديان و عرفان تطبيقي  f gharaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.gharaei/
 قربان صباغ  محمودرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  mrg sabbagh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh/
 قربانی  اصغر  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  aghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghorbani/
 قربانی  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  reza-ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~reza-ghorbani/
 قربانی  محمد  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghorbani/
 قربانی  مریم  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  maryamgh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maryamgh/
 قربانی  شعبان رضا  دانشكده علوم   فيزيك  sh ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sh.ghorbani/
 قرونه ء  داود  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  d ghoroneh gmail com  http://www.um.ac.ir/~d.ghoroneh/
 قشلاقی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  gheshlaghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gheshlaghi/
 قلعه  نیما  دانشكده علوم   فيزيك  ghal-eh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghal-eh/
 قلعه نوی  منصور  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  ghalehnovi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghalehnovi/