اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خادم زاده  وحید  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  v khademzadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh/
 خادمی درح  مرتضی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khademi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khademi/
 خاکپور  براتعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khakpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khakpoor/
 خامنه باقری  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  tkbagheri  http://www.um.ac.ir/~tkbagheri/
 خان زادی  سعید  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  khanzadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khanzadi/
 خانه باد  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  mkhanehbad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad/
 خجسته پور  مهدی  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mkhpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhpour/
 خدابخشی شلمزاری  عبدالله  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  khodabakhshi1356 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi/
 خدابخشیان کارگر  رسول  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  khodabakhshian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian/
 خداپرست مشهدی  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  m_khodaparast um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_khodaparast/
 خدادادی  ابراهیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ekhodadady ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhodadady/
 خداشناس  سعیدرضا  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  khodashenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodashenas/
 خراسانی  رضا  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  khorasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khorasani/
 خرم دل  سرور  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  khorramdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~Khorramdel/
 خرمیان طوسی  بابک  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoramian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoramian/
 خزاعی فرید  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khazaeefar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~khazaeefarid/
 خزاعی نژاد قره تکان  مهدی  دانشكده علوم   فيزيك  khazaii64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad/
 خشیارمنش  کاظم  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  khashayar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khashayar/
 خلیلی  محسن  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  khalilim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khalilim/
 خنجری صادق  محمد  دانشكده علوم رياضي   آمار  mkhanjari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanjari/
 خواجوی  رضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  rezakhajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezakhajavi/
 خواجه حسینی صالح اباد  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  saleh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saleh/
 خواجی  غلامرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  khaji ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khaji/
 خوارزمی  امید علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kharazmi/
 خوراکیان  علیرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  a khorakian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.khorakian/
 خوش بین قماش  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khoshbin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshbin/
 خوش سلیقه  مسعود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khoshsaligheh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshsaligheh/
 خوش نگاه  جواد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoshnegah um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshnegah/
 خوشرفتاریزدی  ناهید  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  khoshraftar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshraftar/