اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 جامی الاحمدی  عبدالرحمان  مهندسی   مهندسي مكانيك  jaami-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jaami-a/
 جان پرور  محسن  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  janparvar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janparvar/
 جانفدا  محمد  علوم ریاضی  ریاضی محض  mjanfada gmail com, janfada um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janfada/
 جاویدان  کورش  علوم   فيزيك  javidan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidan/
 جاویدی دشت بیاض  محمدحسین  مهندسی   مهندسي برق  hossein_javidi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h-javidi/
 جاویدی کلاته جعفرابادی  طاهره  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  tjavidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidi-d/
 جباری نوقابی  هادی  علوم ریاضی   آمار  Jabbarinh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinh/
 جباری نوقابی  مهدی  علوم ریاضی   آمار  jabbarinm um ac ir; jabbarinm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinm/
 جعفرزاده  محمدرضا  مهندسی   مهندسي عمران  jafarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzad/
 جعفرزاده  عباس  علوم ریاضی  ریاضی محض  jafarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzadeh/
 جعفری ثانی  حسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  hsuny ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hsuny/
 جلال  راضیه  علوم   شيمي  razieh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razieh/
 جلالی  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  a jalaly um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.jalaly/
 جم  پدرام  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  pedramjam yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jam1977/
 جمشیدی  عبداله  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  ajamshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ajamshid/
 جوادمنش  علی  کشاورزی   علوم دامي  alijavadmanesh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~javadmanesh/
 جوارشکیان  محمدحسن  مهندسی   مهندسي مكانيك  javareshkian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshkian/
 جوارشکیان  عباس  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  javareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshki/
 جوان جعفری بجنوردی  عبدالرضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  javan-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javan-j/
 جواهری  محمدرضا  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  javaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javaheri/
 جودکی  مجتبی  مهندسی   مهندسي برق  joodaki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~joodaki/
 جهان  محسن  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  jahan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jahan/