اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 811 تا 824 : از مجموع 824

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 هاشمی جواهری  علی اکبر  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hashemi07yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashemi_j/
 هاشمی نیا  سیدمجید  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  s m hasheminia gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasheminia/
 هراتی  احد  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  a harati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.harati/
 همام  سیدمسعود  دانشكده علوم   زمين شناسي  homam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homam/
 همایونی فر  مسعود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  homayounifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homayounifar/
 همتی گلیان  عبداله  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hemati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemati/
 همدانی  امید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  hamedani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamedani/
 هوشمند  محمود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  m-hoshmand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-hoshmand/
 یاحقی  محمدجعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mgyahaghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~ferdows/
 یاورمنش  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  yavarmanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yavarmanesh/
 یزدانی مقدم  فائزه  دانشكده علوم   زيست شناسي  yazdani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdani/
 یساری  الهام  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  elhamyasari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elhamyasari/
 یغمائی مقدم  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hyaghmae um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hyaghmae/
 یوسفی  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  yousofi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yousofi/