اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 541 تا 570 : از مجموع 813

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قبانچی  حسام  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  hesam_ghapanchi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ghapanchi/
 قبول  احسان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ehsan ghabool gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghabool/
 قبولی درافشان  سیدمحمدتقی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  ghabooli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghabooli/
 قبولی درافشان  سیدمحمدمهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  ghaboli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaboli/
 قبولی درافشان  سیدمحمدهادی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  h ghaboli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ghaboli/
 قدرتی آزادی  حمیده  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  ghodrati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghodrati/
 قدسی محمود زاده  احمد  دانشكده علوم   فيزيك  ahmad ipm ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghodsi/
 قرائی  فیاض  دانشكده الهيات شهيد مطهري   اديان و عرفان تطبيقي  f gharaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.gharaei/
 قربان صباغ  محمودرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  mrg sabbagh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh/
 قربانی  اصغر  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  aghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghorbani/
 قربانی  شعبان رضا  دانشكده علوم   فيزيك  sh ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sh.ghorbani/
 قربانی  مریم  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  maryamgh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maryamgh/
 قربانی  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  reza-ghorbani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~reza-ghorbani/
 قربانی  محمد  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghorbani/
 قربانی نژاد  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  t-ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~t-ghorbani/
 قرونه ء  داود  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  d ghoroneh gmail com  http://www.um.ac.ir/~d.ghoroneh/
 قشلاقی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  gheshlaghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gheshlaghi/
 قلعه  نیما  دانشكده علوم   فيزيك  ghal-eh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghal-eh/
 قلعه نوی  منصور  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  ghalehnovi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghalehnovi/
 قلی زاده  مصطفی  دانشكده علوم   شيمي  m_gholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh/
 قنبری  علی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  ghambari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghambari/
 قنبری  رضا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rghanbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rghanbari/
 قندهاریون  عذرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghandeharioon ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandeharioon/
 قندیلی  سیدجواد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  ghandili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandili/
 قنسولی  بهزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghonsooly ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghonsooly/
 قنوات  عبدالرحیم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  ghanavat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanavat/
 قوام  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghavam tvro um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghavam/
 قوامی  هادی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  ghavam_h yahoo com  http://www.um.ac.ir/~qavami_h/
 قهرمان  بیژن  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  bijangh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijangh/
 قهرمانی  هومن  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  hghahremani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hghahremani/