اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 451 تا 480 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عباس زاده  محمدرضا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  abbas33 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbas33/
 عباسپور فرد  محمدحسین  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  abaspour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abaspour/
 عباسی  جواد  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  abbasiiran yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbasi/
 عباسی  علی  مهندسی   مهندسي عمران  aabbasi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aabbasi/
 عباسی  شهرام  علوم   فيزيك  abbassi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbassi/
 عبدالهی  حسن  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  hsnabdollahi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~abd/
 عبدخدائی  محمدسعید  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  abdkhoda um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abdkhoda/
 عبدی  ولی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  valiabdi96 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~v_abdi/
 عجم  حسین  مهندسی   مهندسي مكانيك  h ajam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ajam/
 عدالتیان دوم  محمدرضا  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  edalatian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~edalatian/
 عرب  عباس  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  negarsh44 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~darab/
 عربان  سعید  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  araban um ac ir  http://www.um.ac.ir/~araban/
 عربی  هادی  علوم   فيزيك  arabi-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arabi-h/
 عرفانیان مشیری نژاد  احمد  علوم ریاضی  ریاضی محض  erfanian math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~erfanian/
 عزیز زاده  محمد  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  m-azizzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-azizzadeh/
 عزیزی ارانی  مجید  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  Azizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azizi/
 عزیزیان  مریم  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  maryamazizian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maryamazizian/
 عسکرزاده طرقبه  رجبعلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  asgar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgar/
 عسکری بدوئی  مهدی  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  askari m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~askari.m/
 عشقی  حسین  علوم   شيمي  heshghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshghi/
 عطارزاده حسینی  سیدرضا  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  attarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attarzadeh/
 عطاری  امیررضا  مهندسی   مهندسي برق  attari50 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attari50/
 عظیم زاده  سیدمرتضی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mortezaazimzade um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortezaazimzade/
 عفتی  سهراب  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/
 علم الهدائی  سیدحسن  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  alam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alam/
 علمی سولا  محمدرضا  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  elmisola um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmisola/
 علمی سولا  محمدکاظم  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  elmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmi/
 علومی بایگی  مجید  مهندسی   مهندسي برق  m_oloomi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.oloomi/
 علی آبادیان  منصور  علوم   زيست شناسي  aliabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliabadi/
 علیرضائی نقندر  فاطمه  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  alirezaei ft gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaee/