اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 421 تا 450 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ضابط  احد  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  ahad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahad/
 ضمیری جعفریان  حسین  مهندسی   مهندسي برق  hzamiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hzamiri/
 ضیائی  علی نقی  کشاورزی  علوم مهندسی آب  an_ziaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~an-ziaei/
 ضیائی  سیدعلی  مهندسی   مهندسي عمران  seyedali1359 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sa-ziaee/
 طالب پور  مهدی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mtalebpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtalebpour/
 طالب زاده شوشتری  عباس  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  SHOSHTARIaum0ac0ir  http://www.um.ac.ir/~shoshtari/
 طاهرزاده ثانی  محمد  مهندسی   مهندسي برق  taherzadeh_mohammad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taherzadeh/
 طاهری  جعفر  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  j taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.taheri/
 طاهری  پریسا  کشاورزی  گیاهپزشکی  p-taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~p-taheri/
 طاهری تربتی  حمید رضا  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  hamidtaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamidtaheri/
 طاهری نیا  امیر حسین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  taherinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherinia/
 طباطبائی  سیدمحمود  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  tabanet um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghzadeh-t/
 طباطبائی پور  سیدکاظم  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  tabatabaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabaei/
 طباطبائی یزدی  فریده  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  tabatabai um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabai/
 طباطبائی یزدی  فاطمه  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  fatemeh tabata gmail com  http://www.um.ac.ir/~f.tabatabaei/
 طباطبائیان نیم آورد  فخرالسادات  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  tabatabaeian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabatabaeian/
 طبسی زاده  محمد  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  tabasizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabasizadeh/
 طبیبی  زهرا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  ztabibi  http://www.um.ac.ir/~tabibi/
 طریقی  سعید  کشاورزی  گیاهپزشکی  starighi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~starighi/
 طهانی  مسعود  مهندسی   مهندسي مكانيك  mtahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtahani/
 طهماسبی  عبدالمنصور  کشاورزی   علوم دامي  a tahmasbi lycos com  http://www.um.ac.ir/~tahmasebi/
 طهمورث پور  مجتبی  کشاورزی   علوم دامي  m_tahmoorespur yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tahmoores/
 ظهوری  غلامحسین  علوم   شيمي  ghzohuri yahoo com and zohuri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zohuri/
 عابدهدتنی  قوشه  مهندسی   مهندسي برق  ghodtani gmail com  http://www.um.ac.ir/~hodtani/
 عابدی  بهرام  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  abedy um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abedy/
 عابدی  محمد  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  dr m abedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dr.m.abedi/
 عابدی سرآسیا  علیرضا  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  a-abedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-abedi/
 عارفی نیا  رضا  مهندسی   مهندسي شيمي  arefinia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arefinia/
 عالی  شهربانو  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  aali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aali/
 عبادی  جعفر  مهندسی   مهندسي برق  ebadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ebadi/