اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 361 تا 390 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 سیاه سروی  روح اله  دانشكده علوم   زيست شناسي  r_siahsarvie yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~siahsarvie/
 سیدزاده ثانی  سید مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  seyyedzadeh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seidzadeh/
 سیدموسوی  سیدحسین  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  shmosavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmosavi/
 سیدی  سیدحسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  seyedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seyedi/
 سیدی  وحیده  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  vahide sayedi gmail com, vsayedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vsayedi/
 سیدی حسینی نیا  سیداحسان  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  eseyedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eseyedi/
 سیدین  سیدعلی رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  seyedin ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seyedin/
 سیفی  احمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  spring05 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spring05/
 سیفی  علیرضا  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  arseifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arseifi/
 سیفی  حسام الدین  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  haseifi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haseifi/
 سینائی  وحید  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  sinaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sinaee/
 شاد  روزبه  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  r shad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.shad/
 شادمان  علیرضا  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  a shadman um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.shadman/
 شاه نوشی فروشانی  ناصر  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  naser shahnoushi gmail com  http://www.um.ac.ir/~shahnoushi/
 شاهسوند  اکبر  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  shahsavand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahsavand/
 شاهسونی  داور  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  shahsavani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davar/
 شایان  حمید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  shayan34 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shayan34/
 شریعتمدار  هاشم  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  shariatmadar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariatmadar/
 شریعتی  محمد مهدی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  shariati52 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mm.shariati/
 شریعتی  فهیمه  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  shariati-f um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati-f/
 شریعتی  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mshariati44 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mshariati44/
 شریف مقدم  میرزامحمدرضا  دانشكده علوم   زيست شناسي  sharif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif/
 شریفان  حسین  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  h_sharifan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_sharifan/
 شریفی  کامران  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  shariffp um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariffp/
 شریفی  سهیل  دانشكده علوم   فيزيك  ssharifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ssharifi/
 شریفی  شهلا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  shahlasharifi hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sh-sharifi/
 شعبانی ورکی  بختیار  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  bshabani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bshabani/
 شفیعی سردشت  جعفر  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  j shafiee gmail com  http://www.um.ac.ir/~jshafiee/
 شکوه سلجوقی  امیر  دانشكده علوم   شيمي  saljooghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saljooghi/
 شکوه صارمی  مهرداد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m_saremi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_saremi/