اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 301 تا 330 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 رفعت متولی  لاله  علوم   فيزيك  rafat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rafat/
 رمضانیان  رسول  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  rasool ramezanian gmail com  http://www.um.ac.ir/~rramezanian/
 رمضانیان  نوید  علوم   شيمي  ramezanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ramezanian/
 رنجبر  محمد  مهندسی  مهندسی صنایع  m_ranjbar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_ranjbar/
 رنجکش  محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  ranjkesh hotmail com  http://www.um.ac.ir/~ranjkesh/
 روحانی  عباس  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  arohani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arohani/
 روحانی  سیدمجتبی  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  modjtaba_rouhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani/
 روحی گل خطمی  احسان  مهندسی   مهندسي مكانيك  e roohi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~e.rohi/
 روشن المه جق  محمود  علوم   فيزيك  rowshan ut ac ir  http://www.um.ac.ir/~mroshan/
 رهبرنیا  فریدون  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  rahbarnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahbarnia/
 رهنماء  محمدرحیم  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  rahnama2002 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahnama/
 زارع حسینی  سیده فاطمه  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  zareh-h um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zareh-h/
 زرقانی  سیدهادی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  h-zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-zarghani/
 زرقانی  سیدمهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarghani/
 زرقی  حیدر  کشاورزی   علوم دامي  h zarghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.zarghi/
 زره داران  سعید  کشاورزی   علوم دامي  zereh2s yahoo com  http://www.um.ac.ir/~zerehdaran/
 زرین  آذر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  zarrin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarrin/
 زعیمی  مهدیه  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  zaeemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zaeemi/
 زکی عقل  محمد  کشاورزی  گیاهپزشکی  zakiaghl ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zakiaghl/
 زمانی بهابادی  علیرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  zamany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zamany/
 زمردی مقدم  مریم  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  zomorodi outlook com  http://www.um.ac.ir/~m_zomorodi/
 زمردیان  محمدابراهیم  علوم   فيزيك  zomorrod um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorrod/
 زنده بودی  مهران  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mehran zen  http://www.um.ac.ir/~mehranzen/
 ساده  جواد  مهندسی   مهندسي برق  sadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeh/
 ساعی  محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mj-saei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mj-saei/
 ساکت  سلمان  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  saket_salman yahoo com  http://www.um.ac.ir/~saket/
 سالاری  مجید  مهندسی  مهندسی صنایع  salarimajid yahoo com  http://www.um.ac.ir/~msalari/
 سالاری  امیر  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  aaasalari gmail com  http://www.um.ac.ir/~a-salari/
 سپاهی یونسی  جواد  مهندسی   مهندسي مكانيك  jsepahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jsepahi/
 سپهر  عادل  منابع طبیعی و محیط زیست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  adelsepehr um ac ir  http://www.um.ac.ir/~adelsepehr/