اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 301 تا 330 : از مجموع 813

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 رضائی کرمانی نسب پور  محمدعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  rezai1385 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezai/
 رضوانی مقدم  پرویز  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  prm93 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezvani/
 رضوی  حمیده  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  h-razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-razavi/
 رضوی  سیدمحمدعلی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  s razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.razavi/
 رفعت متولی  لاله  دانشكده علوم   فيزيك  rafat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rafat/
 رمضانیان  نوید  دانشكده علوم   شيمي  ramezanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ramezanian/
 رمضانیان  رسول  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rasool ramezanian gmail com  http://www.um.ac.ir/~rramezanian/
 رنجبر  محمد  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  m_ranjbar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_ranjbar/
 رنجکش  محمدجواد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  ranjkesh hotmail com  http://www.um.ac.ir/~ranjkesh/
 روحانی  سیدمجتبی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  modjtaba_rouhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani/
 روحانی  عباس  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  arohani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arohani/
 روحی گل خطمی  احسان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  eh roohi gmail com  http://www.um.ac.ir/~e.rohi/
 روشن المه جق  محمود  دانشكده علوم   فيزيك  rowshan ut ac ir  http://www.um.ac.ir/~mroshan/
 رهبرنیا  فریدون  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rahbarnia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahbarnia/
 رهنماء  محمدرحیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  rahnama2002 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahnama/
 زارع حسینی  سیده فاطمه  دانشكده الهيات شهيد مطهري   اديان و عرفان تطبيقي  zareh-h um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zareh-h/
 زرقانی  سیدهادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  h-zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-zarghani/
 زرقانی  سیدمهدی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  zarghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zarghani/
 زرقی  حیدر  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  h zarghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.zarghi/
 زره داران  سعید  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  zereh2s yahoo com  http://www.um.ac.ir/~zerehdaran/
 زرین  آذر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  azarzarrin gmail com  http://www.um.ac.ir/~zarrin/
 زعیمی  مهدیه  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  zaeemi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zaeemi/
 زکی عقل  محمد  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  zakiaghl ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zakiaghl/
 زمانی بهابادی  علیرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  zamany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zamany/
 زمردی مقدم  مریم  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  zomorodi outlook com  http://www.um.ac.ir/~m_zomorodi/
 زمردیان  محمدابراهیم  دانشكده علوم   فيزيك  zomorrod ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorrod/
 زنده بودی  مهران  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  mehran zen  http://www.um.ac.ir/~mehranzen/
 ساده  جواد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  sadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeh/
 ساعی  محمدجواد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  mj-saei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mj-saei/
 ساکت  سلمان  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  saket_salman yahoo com  http://www.um.ac.ir/~saket/