اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 241 تا 270 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خزاعی فرید  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  khazaeefar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~khazaeefarid/
 خزاعی نژاد قره تکان  مهدی  علوم   فيزيك  khazaii64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad/
 خشیارمنش  کاظم  علوم ریاضی  ریاضی محض  khashayar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khashayar/
 خلیلی  محسن  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  khalilim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khalilim/
 خنجری صادق  محمد  علوم ریاضی   آمار  mkhanjari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanjari/
 خواجوی  رضا  علوم   زمين شناسي  rezakhajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezakhajavi/
 خواجه حسینی صالح اباد  محمد  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  saleh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saleh/
 خواجی  غلامرضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  khaji ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khaji/
 خوارزمی  امید علی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kharazmi/
 خوراکیان  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a khorakian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.khorakian/
 خوش بین قماش  حسین  مهندسی   مهندسي برق  khoshbin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshbin/
 خوش سلیقه  مسعود  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  khoshsaligheh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshsaligheh/
 خوش نگاه  جواد  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoshnegah um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshnegah/
 خوشرفتاریزدی  ناهید  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  khoshraftar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshraftar/
 دانش  شهناز  مهندسی   مهندسي عمران  sdanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sdanesh/
 دانش مسگران  محسن  کشاورزی   علوم دامي  danesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~danesh/
 دانشورکاخکی  محمود  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  daneshvar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvar/
 دانشیار  مرتضی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hayatinow gmail com  http://www.um.ac.ir/~daneshyar/
 داودی  علی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  a davodi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.davodi/
 داوری  کامران  کشاورزی  علوم مهندسی آب  k davary gmail com  http://www.um.ac.ir/~kamdav/
 دستورانی  محمدتقی  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  dastorani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dastorani/
 دشتی  علی  مهندسی   مهندسي شيمي  dashti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dashti/
 دوراندیش  آرش  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dourandish um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dourandish/
 دوست پرست  مهدی  علوم ریاضی   آمار  doostparast math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doustparast/
 دوستان  رضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  doostan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doostan/
 دهقانی  حسام  دامپزشکی   علوم پايه  hesamdehghani gmail com  http://www.um.ac.ir/~dehghani/
 دهقانیان  فرزاد  مهندسی  مهندسی صنایع  f dehghanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.dehghanian/
 ذوقی برزشی  علی اصغر  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  zoghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zoghi/
 راجی  احمدرضا  دامپزشکی   علوم پايه  rajireza ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rajireza/
 رادمرد  عبداله  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  abdradmard yahoo com  http://www.um.ac.ir/~radmard/