اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 211 تا 240 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی  سیدمحمود  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  Shossein um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shossein/
 حسینی  سیدکیوان  دانشكده علوم   فيزيك  k-hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-hosseini/
 حسینی  وحید  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  v hosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.hosseini/
 حسینی  سید ابراهیم  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  e_hosseini_98 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ehosseini/
 حسینی  سیدمرتضی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  shahrudi ferdowsium ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahrudi/
 حسینی ثانی  سیدکمال  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  k hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.hosseini/
 حسینی سنو  سیدامین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hosseini/
 حسینی شریف  سیدعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  pooyandish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hsharif/
 حسینی فاطمی  آذر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حصارزاده  رضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  Reza_Hesarzadeh yahoo com; Hesarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hesarzadeh/
 حق پرست  علیرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  haghparast ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghparast/
 حقی  علی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  haghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghi/
 حکاک دخت  الهام  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hakak ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hakak/
 حلاج نیا  اکرم  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  halajnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~halajnia/
 حمیدی  فرشید  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  farshidhamidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/
 حیدرپور  محمد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  heidarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidarpour/
 حیدری  آوا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  ava heidari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~heidari/
 حیدری  طاهره  دانشكده علوم   شيمي  taherehheidari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherehheidari/
 حیدریان شهری  محمدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  shahri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahri/
 حیدریان شهری  احمد رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/
 خادم زاده  وحید  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  v khademzadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh/
 خادمی درح  مرتضی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khademi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khademi/
 خاکپور  براتعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khakpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khakpoor/
 خامنه باقری  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  tkbagheri  http://www.um.ac.ir/~tkbagheri/
 خان زادی  سعید  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  khanzadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khanzadi/
 خانه باد  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  mkhanehbad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad/
 خجسته پور  مهدی  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mkhpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhpour/
 خدابخشی شلمزاری  عبدالله  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  khodabakhshi1356 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi/
 خدابخشیان کارگر  رسول  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  khodabakhshian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian/
 خداپرست مشهدی  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  m_khodaparast um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_khodaparast/