اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 211 تا 240 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی ثانی  سیدکمال  مهندسی   مهندسي برق  k hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.hosseini/
 حسینی سنو  سیدامین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hosseini/
 حسینی شریف  سیدعلی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  pooyandish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hsharif/
 حسینی فاطمی  آذر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حصارزاده  رضا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  Reza_Hesarzadeh yahoo com; Hesarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hesarzadeh/
 حق پرست  علیرضا  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  haghparast ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghparast/
 حقی  علی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  haghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghi/
 حکاک دخت  الهام  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hakak ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hakak/
 حلاج نیا  اکرم  کشاورزی   خاكشناسي  halajnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~halajnia/
 حمیدی  فرشید  دامپزشکی   علوم پايه  farshidhamidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/
 حیدرپور  محمد  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  heidarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidarpour/
 حیدری  آوا  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  ava heidari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~heidari/
 حیدری  طاهره  علوم   شيمي  taherehheidari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherehheidari/
 حیدری تاشه کبود  اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  heydariakbar gmail com  http://www.um.ac.ir/~heidaritk/
 حیدریان شهری  احمد رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/
 خادم زاده  وحید  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  v khademzadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~v.khademzadeh/
 خادمی درح  مرتضی  مهندسی   مهندسي برق  khademi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khademi/
 خاکپور  براتعلی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  khakpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khakpoor/
 خامنه باقری  طاهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  tkbagheri  http://www.um.ac.ir/~tkbagheri/
 خان زادی  سعید  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  khanzadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khanzadi/
 خانه باد  محمد  علوم   زمين شناسي  mkhanehbad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad/
 خجسته پور  مهدی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mkhpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhpour/
 خدابخشی شلمزاری  عبدالله  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  khodabakhshi1356 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~dr_khodabakhshi/
 خدابخشیان کارگر  رسول  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  khodabakhshian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodabakhshian/
 خداپرست مشهدی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  m_khodaparast um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_khodaparast/
 خدادادی  ابراهیم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ekhodadady ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhodadady/
 خداشناس  سعیدرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  khodashenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodashenas/
 خراسانی  رضا  کشاورزی   خاكشناسي  khorasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khorasani/
 خرم دل  سرور  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  khorramdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~Khorramdel/
 خرمیان طوسی  بابک  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoramian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoramian/