اخبار دانشگاه

افتتاحیه كمیسیون علمی گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد ...
يكشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

افتتاحیه كمیسیون علمی گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد ...

دكتر كافی رئیس دانشگاه در مراسم افتتاحیه كمیسیون علمی اجلاس گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد تاكید كرد : امروزه باید همانند گذشته با تاكید بر مشتركات ایران و عرب، با هم و در كنار هم به آینده ...