ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان دکتری  ورودی 1394  به بعد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲآزﻣـﻮن زﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دانشجویانی که نمره قبولی زبان را در بدو ورود ارائه ننمایند، موظفند طی نیمسال اول تحصیلی درآزﻣﻮن زﺑﺎﻧﻲﻛﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه برگزار ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در آن، داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در راﺳﺘﺎی ﺟﺒـﺮان اﻳﻦ ﺿﻌﻒ، و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در دوره ی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی زﺑﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳد. لازم به ذکر است دانشجویانی که سطح ششم دوره های زبان را با موفقیت به اتمام برسانند از ارائه مدرک زبان انگلیسی برای دفاع پیشنهاده معاف خواهند شد.

شیوه برگزاری آزمون: تست، نگارش و مصاحبه شفاهی

زمان برگزاری آزمون تستی و نگارش: پنجشنبه  29 آذرماه

ساعت برگزاری:  9:30 الی 11:45 ظهر  

 مکان برگزاری: خیابان احمد آباد، نبش رضا 23، کالج دانشگاه فردوسی مشهد

مصاحبه شفاهی: 2 دی‌ماه (بر اساس برنامه زمان بندی کالج دانشگاه)

 شیوه ثبت نام: از طریق سایت کالج دانشگاه- 19 تا 26 آذرماه

محل برگزاری کلاس ساختمان کالج در خیابان رضا احمدآباد و یا یکی از دانشکده ها خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

برای اطلاع از تقویم آموزشی کلاس های زبان به فایل پیوست  مراجعه نمایید.

azmun978

 

 

 

آخرین اخبار