ارسال شده در تاریخ :

هفتم
اسفند ماه روز وکیل است.


دانشگاه
فردوسی مشهد این روز را به همه وکلا به ویژه همکاران پرتلاش دفترحقوقی و اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تبریک می گوید.


روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium