ارسال شده در تاریخ :


دکتر
محمد رضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع
مختلف تحصیلی این دانشگاه را اعلام کرد.به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاری
دانشجویان ایران ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد ، اظهار کرد: دانشجویان ورودی 90 و ما قبل مقطع کارشناسی در نوبت
روزانه پس از 12 ترم و در نوبت دوم (شبانه)
بعد از 14 ترم، سنوات تحصیلی می گیرند. اما شرایط سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی 91
و 92 به گونه ای است که از نیمسال 11 به بعد
در صورت موافقت نظام وظیفه و کمیسیون با پرداخت شهریه می توانند تحصیل نمایند. دانشجویان
ورودی 93 وپس از آن نیز از نیمسال 9 به بعد در صورت موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه
می توانند تحصیل کنند.وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان در نیمسال پنجم بدون پرداخت شهریه و از ترم 6 به بعد در صورت
موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه است.معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: دانشجویان
ورودی سال 89 تا 94 مقطع دکتری تا 9 ترم مجاز به تحصیل هستند و در ترم 10 با مجوز دانشکده
و از ترم 11 در صورت موافقت کمیسیون با پرداخت شهریه می توانند به تحصیل خود ادامه
دهند. تحصیل دانشجویان ورودی 95 مقطع دکتری نیز در ترم 9 با مجوز دانشکده و از ترم
10 با موافقت کمیسیون و با پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود.دکتر
هاشمی در خصوص شرایط ترم تابستانی برای دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی این دانشگاه،
گفت: برگزاری ترم تابستانی در صورت درخواست دانشکده و موافقت دانشگاه با پرداخت شهریه
برای تمام مقاطع امکان پذیر خواهد بود.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium